Iron Houses
home > Technologie  > Technické parametry

Technické parametry

Iron Houses

Konstrukce jsou navrženy dle všech platných zákonných norem, vyhlášek a ustanovení v souladu s příslušnými platnými ČSN.

Pro systém IH jsou používány výhradně certifikované výrobky v souladu se zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění, a na něj navazující právní předpisy, tj. nařízení vlády

Nařízení vlády č. 190/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označené CE a pro které platí harmonizované české technické normy (ČSN EN), nebo Evropská technická schválení (ETA) nebo jiné notifikované národní technické specifikace a

Nařízení vlády č. 163/2002 Sb., v platném znění, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky )

 

POŽÁRNÍ ODOLNOST

Konstrukce jsou navrženy v souladu s ČSN 73 0802 Požární bezpečnost staveb – Nevýrobní objekty a ČSN 73 0833 Požární bezpečnost staveb – Budovy pro bydlení a ubytování, objekty skupiny OB 1. s ČSN 73 0810 Požární bezpečnost staveb – Společná ustanovení.

Požárně bezpečnostní řešení stavby od nás dostanete jako nedílnou součást každého projektu systému IRON HOUSES.

Související právní předpisy

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů

Vyhláška č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru

(vyhláška o požární prevenci)

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Vyhláška č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby

 

AKUSTIKA, OCHRANA PROTI HLUKU

Konstrukce systému IH, na které se vztahují požadavky ochrany proti hluku, jsou významně pod doporučenými hodnotami platné ČSN 73 0532 Akustika – Ochrana proti hluku v budovách a posuzování akustických vlastností stavebních výrobků - Požadavky.

Vybrané minimální požadavky na zvukovou izolaci:

Rw=42 dB mezi místnostmi téhož bytu

Rw=48 dB pro obvodové pláště budov obytných místností při max. hladině akustického tlaku 80dB

Skutečné hodnoty systému IH:

Rw=46 dB mezi místnostmi téhož bytu

Rw=50 dB pro obvodové pláště budov obytných místností při max. hladině akustického tlaku 80dB

 

Související právní předpisy

Zákon č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku

 

ÚSPORA ENERGIE A OCHRANA TEPLA

Konstrukce systému IH, na které se vztahují požadavky tepelné ochrany budov, jsou významně pod doporučenými hodnotami platné ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2 Požadavky.

Vybrané doporučené hodnoty dle výše zmíněné normy:

U=0,20 W/m2K pro vnější stěnu

U=0,20 W/m2K pro strop pod nevytápěnou půdou

U=0,30 W/m2K pro podlahu vytápěného prostoru přilehlou k zemině

Skutečné hodnoty systému IH:

U=0,1 W/m2K pro vnější stěnu

U=0,12 W/m2K pro strop pod nevytápěnou půdou

U=0,2 W/m2K pro podlahu vytápěného prostoru přilehlou k zemině

 

Související právní předpisy

Zákon č. 148/2007 Sb., o energetické náročnosti budov

Zákon č. 406/2006 Sb., úplné znění zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření s energií, jak vyplývá z pozdějších změn

Soubory ke stažení


<< zpět

Iron Houses s.r.o.
Studenec 190, 675 02

Iron Houses